Problematika hospodářské soutěže

3. 5. 2023 Off By

Zásada hospodářské soutěže spočívá v právu svobodně rozvíjet svou soutěžní činnost v zájmu svého hospodářského prospěchu – současně je však povinen dbát závazných pravidel hospodářského soutěžení a nesmí účast v soutěži zneužívat.
finanční plánování
Ochrana hospodářské soutěže v českém právu je upravena ve dvou skupinách:
– omezovaní a vylučování ze soutěže (Zákon o ochraně hosp. soutěže)
– ochrana čistoty hospodářské soutěže (Občanský zákoník)
hromada otazníků
Omezování a vylučování ze soutěže:
Kartelova dohoda – jedná se o dohodu uzavřenou mezi podnikateli se záměrem vyloučení třetího, nejčastěji se v této dohodě jedná o ceny

Dohoda o slučování podniků – neboli fúze, což znamená spojení podniků, ze zákona je dáno že podíl jednoho podnikatele nesmí překročit v druhém podniku 30 %.

Monopolní nebo dominantní postavení na trhu – není zakázáno, pokud toho není zneužíváno, např. při jednorázové navýšení ceny
Monopol – jediný v odvětví trhu (Česká pošta – posílání dopisů, ČEZ,..)
Dominantní – podnikatel, který zajišťuje 40 % dodávek zboží na daném trhu (operátoři)

Ochrana čistoty hospodářské soutěže:
Nekalá soutěž je zejména
klamavá reklama
klamavá označování osob a služeb (mylná domněnka, že výrobek pochází z určitého místa)
vyvolání nebezpečí záměny (užití firmy nebo názvu osoby nebo zvláštního označení podniku)
parazitování na pověsti podniku, či výrobku
podplácení
zlehčování (neboli pomluva)
porušování obchodního tajemství
ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí
srovnávací reklama (výslovné či nepřímé identifikování jiného soutěžitele)
dotěrné obtěžování
natažená ruka
Proti nekalé soutěži máme tuto právní ochranu:
Nárok na – zdržení se jednání v rozporu se zásadami soutěže
odstranění závadného stavu
– přiměřené zadostiučinění (penězi nebo omluvou)
náhrada škody
majetkový prospěch – pokud někdo získal prospěch na úkor druhému, musí mu jej vydat